Algemene voorwaarden bij service & onderhoud Smit-MiroTec 2018:

 • Artikel 1 – Begripsomschrijving
  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  Opdrachtnemer: Smit-MiroTec gevestigd te Spijkenisse.
  Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan.
  Toestel: Het toestel is een warmte- en/of warmwaterinstallatie zoals door Opdrachtgever beschreven op een voor akkoord ondertekend(e) aanmeldingskaart/formulier, inclusief eventueel expansievat, drukmeter, vulkraan en overstortventiel.
  Leidingen: Leidingen en bedrading binnen 1 meter van het toestel voor de aan- en/of afvoer van elektriciteit, gas, tapwater, cv-water, verbrandingslucht, verbrandingsgassen, condens- en ontlast water, benodigd voor het functioneren van het toestel alsmede de rookgasafvoer tot aan de gevel- c.q. dakdoorvoer.
 • Artikel 2 – Contractaanvraag
  Een aanvraag voor het afsluiten van een storing- en onderhoudscontract geschiedt door het ondertekenen van een daartoe door Opdrachtnemer verstrekt(e) aanmeldingskaart/formulier.
 • Artikel 3 – Opname in het contract
  Het toestel moet voldoen aan de landelijke GAVO-voorschriften, dient aangesloten te zijn overeenkomstig de voorwaarden NEN 1010 en mag niet asbesthoudend zijn. Indien het toestel defect is, slecht onderhouden of niet meer voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften wordt het toestel allereerst tegen uurtarief gerepareerd of schoongemaakt voordat het storing- en onderhoudscontract wordt afgesloten. De reparatie- of schoonmaakkosten dienen direct met Opdrachtnemer afgerekend te worden. Uitgesloten worden toestellen waarvoor geen onderdelen meer voorradig zijn of waarvoor onderdelen niet onder normale condities of op redelijke termijn verkrijgbaar zijn. Het contract geeft geen recht op onderhoud en storingshulp van het watervoerende deel van de centrale verwarming zoals radiatoren en leidingen.
 • Artikel 4 – Contractperiode
  Het storing- en onderhoudscontract gaat in op de dag van ontvangst van de aanmelding en loopt tot en met 31 december van het jaar daaropvolgend. Indien het contract niet uiterlijk 30 november van het lopend kalenderjaar bij Opdrachtnemer is opgezegd, wordt de contractperiode automatisch verlengd met één kalenderjaar. Bij verhuizing vervalt het contract. Een opzegging gaat in op de eerste van de maand volgend op ontvangst van de opzegging. Indien Opdrachtgever herhaaldelijk niet binnen de gestelde termijn heeft betaald dan wel haar overige verplichtingen niet nakomt en Opdrachtnemer heeft Opdrachtgever daarvoor in gebreke gesteld, dan heeft Opdrachtnemer te allen tijde het recht het storing- en onderhoudscontract zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.
 • Artikel 5 – Onderhoud
  Onderhoud vindt op werkdagen binnen de normale werktijden van Opdrachtnemer plaats en wordt eens per 12 maanden uitgevoerd. Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever tijdig doch minimaal 2 werkdagen van tevoren over het dagdeel waarop de werkzaamheden aan het toestel zullen worden uitgevoerd. In onderling overleg kan hiervan worden afgeweken. De klant dient bericht van verhindering uiterlijk 24 uur voor het dagdeel genoemd in lid 2 door te geven. Indien Opdrachtnemer niemand thuis treft zonder bericht van verhindering te hebben ontvangen, laat hij een schriftelijk bericht achter waarin hij wijst op de consequenties conform artikel 9.3. Bijvullen en ontluchten van het toestel vallen niet onder het contract.
 • Artikel 6 – Storingshulp
  Voor melding en het verhelpen van calamiteiten zoals gaslekkage van, ernstige waterlekkage van en bevriezing van het toestel of in verband met bevriezingsgevaar wegens het uitvallen van het verwarmingstoestel is Opdrachtnemer 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Voor overige storingen aan het toestel is er tijdens normale werktijden 7 dagen per week en tussen 1 oktober tot en met 30 april tot 21.00 uur ’s avonds een servicemonteur beschikbaar. De afhandeling van calamiteiten en storingen aan verwarmingsapparatuur voor het hoofdvertrek heeft te allen tijde voorrang boven het afhandelen van andere storingsmeldingen, één en ander ter beoordeling van Opdrachtnemer. Storingen ten gevolge van toevallige of moedwillige beschadiging dan wel onoordeelkundige bediening of ten gevolge van werk dat is uitgevoerd door anderen dan Opdrachtnemer worden in rekening gebracht.

Storingen welke niet onder het contract vallen:
In rookgaskanalen die in bouwkundige constructies zijn weggewerkt.
Aan toestellen waarvan de betreffende onderdelen niet meer leverbaar zijn.
Die van dusdanige aard zijn dat de ketel als onreparabel beschouwd moet worden.

 • Artikel 7 – Verplichtingen van Opdrachtnemer
  Opdrachtnemer is gehouden de overeengekomen werkzaamheden als een goed vakman uit te voeren. Hij neemt daarbij de op deze werkzaamheden betrekking hebbende voorschriften in acht. Opdrachtnemer stelt de Opdrachtgever op de hoogte van geconstateerde gebreken aan het toestel.
 • Artikel 8 – Verplichtingen Opdrachtgever
  Opdrachtgever is verplicht:
  De overeengekomen termijnen tijdig te betalen.
  Het toestel overeenkomstig de aard en de bestemming te gebruiken en de door Opdrachtnemer gegeven aanwijzingen voor het gebruik op te volgen. Indien het toestel als gevolg van wijzigingen door Opdrachtgever niet meer voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften, voorziet Opdrachtgever in herstel van het gebrek.
  Er voor te zorgen dat het toestel goed bereikbaar is en blijft en zo nodig hulpmiddelen als een trap en aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie ter beschikking te stellen. Aangebrachte luiken, schotten en dergelijke dienen zonder gebruik te maken van gereedschap te verwijderen te zijn.
  Het personeel dat door of namens Opdrachtnemer is belast met het onderhouden en repareren van het toestel op het overeengekomen tijdstip tot het toestel toe te laten.
  De Opdrachtnemer te informeren wanneer er aan het toestel werkzaamheden door anderen dan Opdrachtnemer zijn uitgevoerd.
  De Opdrachtnemer te informeren over wijzigingen in het gebruik, de bestemming en/of de standplaats van de installatie en over wijzigingen van zijn adres en/of telefoonnummer.  De werkzaamheden worden geacht te zijn verricht indien de Opdrachtnemer meer dan eenmaal niet instaat is gesteld de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
 • Artikel 9 – Betaling en additionele kosten
  Het tarief voor het Storing- en onderhoudscontract wordt automatisch geïnd. De eerste inning vindt plaats in de maand volgend op de aanmelding.
  Geleverde onderdelen voor het uitvoeren van de storingshulp worden apart in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever een All-in serviceabonnement heeft afgesloten.
  De kosten voor het uitvoeren van onderhoud en storingshulp, te weten voorrijkosten en arbeidsloon, komen voor rekening van Opdrachtgever indien:
  Opdrachtgever de verschuldigde termijnen niet of niet tijdig heeft betaald;
  Opdrachtgever heeft gehandeld in strijd met het bepaalde onder artikel 8, waarbij in geval van het niet verlenen van toegang alleen de vaste toeslag voor storingshulp is verschuldigd;
  De storing het gevolg is van:
  een gebrek in de toevoer van gas, water en elektriciteit als gevolg van een tekortkoming van Opdrachtgever;
  verstopping, kalkafzetting en diffusie;
  gebreken aan niet door Opdrachtnemer geleverde goederen;
  gebreken als gevolg van blikseminslag of andere oorzaken van buitenaf;
  bevriezing van installatiedelen;
  toegebrachte schade of aangebrachte wijziging aan het toestel door de Opdrachtgever of derden veroorzaakt;
  doorgeslagen elektriciteitszekeringen in de huisinstallatie, mits niet veroorzaakt door het toestel;
  het niet juist of niet tijdig ontluchten of bijvullen van de installatie.
  De klachten niet gegrond en/of onterecht zijn.
 • Artikel 10 – Wijziging voorwaarden en tarieven
  Opdrachtnemer kan de voorwaarden en/of tarieven wijzigen nadat de wijziging tenminste een maand voorafgaand aan de inwerkingtreding bekend is gemaakt.
  Na de aankondiging kan het storing- en onderhoudscontract schriftelijk en tenminste tien dagen voor de ingangsdatum van de wijziging bij Opdrachtnemer worden opgezegd.
  Indien van overheidswege belastingen en heffingen worden doorgevoerd, zal doorberekening plaatsvinden overeenkomstig het wettelijk bepaalde ter zake. Overige tussentijdse aanpassingen van het tarief zullen worden gebaseerd op het CBS-indexcijfer “CAO-lonen per uur voor de metaalnijverheid”.
  Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen een afwijkend contracttarief vast te stellen. Indien de tariefswijzigingen hoger zijn dan genoemd in lid 3 zal als bekendmaking een kennisgeving in een of meer dag- of weekblad(en) of via rechtstreekse toezending aan de Opdrachtgever plaatsvinden.
  Indien gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid tot opzegging eindigt het contract op de datum waarop de wijziging in werking treedt.
 • Artikel 11 – Aansprakelijkheid
  Opdrachtnemer is aansprakelijk tegenover Opdrachtgever voor letsel of schade door of in verband met het toestel indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming. Het gaat hierbij uitsluitend om: – door of namens Opdrachtnemer niet goed verrichte werkzaamheden aan het toestel; – het achterwege laten van noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan het toestel; – door Opdrachtnemer gegeven onzorgvuldige schriftelijke adviezen.
  Opdrachtnemer is echter niet gehouden tot schadevergoeding indien letsel of schade is ontstaan door een gebrek in het toestel, door handelen of nalaten door Opdrachtnemer, haar personeel of met hen gelijk te stellen personen, anders dan genoemd lid 1, doordat Opdrachtnemer haar verplichtingen niet (tijdig) kan verrichten door toedoen van Opdrachtgever dan wel door overheidsmaatregelen. Opdrachtnemer is evenwel wel aansprakelijk indien Opdrachtgever aannemelijk maakt dat de desbetreffende schade of letsel te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Opdrachtnemer.
  Voor zover Opdrachtnemer in het kader van deze overeenkomst verplicht kan worden tot vergoeding van schade, en haar aansprakelijkheidsverzekeraar in een dergelijk geval aansprakelijkheid erkent, zal deze maximaal belopen het verzekerd bedrag per gebeurtenis.
  Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken die derden ter zake van de aanwezigheid of het gebruik van het toestel respectievelijk de daaraan verrichte werkzaamheden tegen haar mochten doen gelden.
 • Artikel 12 – Geschillen
  Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van en onder deze Algemene Voorwaarden vallende rechtsverhouding, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.
 • Artikel 13 – Slotbepalingen
  Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 juni 2003. Met ingang van die datum vervallen de tot dan geldende voorwaarden.
  Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene Voorwaarden Storings- en Onderhoudscontract 2003”.
  Deze Algemene Voorwaarden liggen bij Opdrachtnemer ter inzage en zijn aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.
  Het contract blijft van kracht indien de rechtsvorm van Opdrachtnemer wordt omgezet in een andere of indien Opdrachtnemer zijn onderneming of een deel daarvan overdraagt.
 • Artikel 14 – Toepasselijk recht
  Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst die op basis van deze Algemene Voorwaarden is gesloten.